DWQA QuestionsDanh mục đơn: Questionshow to start a new game on pokemon heart gold ?
bachit Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Please help me , how to start a new game on pokemon heart gold ?

Your Answer

Top